Överordnad miljöprofil för
Medema-gruppen AS

Medema-gruppen AS är en skandinavisk koncern som producerar och förhandlar
medicintekniska hjälpmedel för funktionshindrade och deras omgivning.

Medema-gruppen AS består av produktionsverksamheter, säljbolag och tjänsteleverantörer
lokaliserade i Skandinavien.
Samtliga företag i Medema-gruppen har utarbetat en lokal miljöstyrning, förankrad i
koncernens gemensamma miljöprofil.

Koncernens företag skall vara så energieffektiva som möjligt inom sina respektive
affärsområden och skall så långt det är möjligt enbart använda sig av förnybar energi i sitt
arbete.

All produktion, transport och handel skall så långt det är praktiskt möjligt föregå utan att det
används produkter som kan skada omkringliggande miljö genom utsläpp till luft, vatten eller
jord.
Användning av kemikalier skall begränsas till ett absolut minimum och det skall alltid
eftersträvas att använda naturprodukter i de tillfällen de kan ersätta skadliga kemikalier.

Samtliga inköp i koncernen skall genomföras på ett sådant sätt att varutransport
effektiviseras bäst möjligt och med så korta transportsträckor som möjligt för att reducera
miljöbelastning vid transport.

Koncernens företag skall källsortera allt avfall och vara anslutna till lokala
återvinningsstationer för miljöfarligt avfall för att säkra korrekt hantering och återvinning.

Styrelsen i Medema-gruppen AS har fastslått att alla berörda sälj- och produktionsbolag i
koncernen skall miljöcertifieras eller etablera tillsvarande styrsystem i enlighet med ISO
14001.
För genomförande av detta mål är det ingått ett avtal med företaget EMS Konsult AS,
www.emskonsult.no för leverans av styrsystem, software och konsulttjänster till hela
koncernen.

Medema-gruppen AS skall i denne processen också ställa krav till sina större
primärleverantörer gällande miljöcertifiering efter passande standarder och uppmana sina
mindre leverantörer att genomföra nödvändiga åtgärder för att uppnå en motsvarande
certifiering.

Denna process innefattar även kvalitetsstyrning i enlighet med ISO 9001 och
HMS-styrsystem i enlighet med OHSAS 18001 för hela koncernen.
Koncernens produktionsbolag Minicrosser A/S är redan certifierade enligt
kvalitetsledningssystemet ISO 9001.

Hagan, Januar 2012
Medema-gruppen AS
Marknadsavdelningen